Gateway and naubatkhana at the Jagannath Mahadev Temple